top of page

1. ALGEMENE VOORWAARDEN.

De overeenkomst tussen GPM ENGINEERING SOLUTIONS BV (hierna “GPM”) en de opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door deze algemene voorwaarden, zelfs indien de opdrachtgever zou verwijzen naar de bij hem geldende verkoopsvoorwaarden. Huidige algemene voorwaarden vervangen of wijzigen alle vroegere voorwaarden overeengekomen tussen partijen.

2. OFFERTE - UITVOERINGSTERMIJN.

Behoudens andersluidende vermelding, is de offerte gedurende 60 dagen geldig.  Onverminderd een uitdrukkelijke goedkeuring van de offerte, worden de offerte en de huidige algemene voorwaarden geacht stilzwijgend te zijn aanvaard. GPM heeft het recht om haar prijzen op de verjaardag van de contractduur aan te passen aan de index van de consumptieprijzen volgens de formule “basisbedrag maal nieuwe index gedeeld door de index geldig in de maand van de aanvaarding van de offerte”. De eventueel voorziene uitvoering – of leveringstermijn is enkel ten indicatieve titel vermeld en is niet van strikte toepassing.  De opdrachtgever kan het niet-respecteren van de uitvoering- of leveringstermijn slechts opwerpen om schadevergoeding en/of de ontbinding van de overeenkomst te vorderen, nadat GPM na ontvangst van een aangetekende ingebrekestelling gedurende meer dan 30 dagen in gebreke blijft de opdracht aan te vatten.

3. LASTENBOEK - VOORLOPIGE OPLEVERING – DEFINITIEVE OPLEVERING.

De opdrachtgever bezorgt GPM voor aanvang van de opdracht een lastenboek waarin alle nuttige specificaties omtrent de opdracht zijn opgenomen (normen, codes, schetsen, …).  De opdrachtgever verbindt zich ertoe om in dit lastenboek alle informatie op te nemen, die nodig is voor een correcte uitvoering van de opdracht.  De opdrachtgever is integraal verantwoordelijk voor de juistheid en de volledigheid van de meegedeelde informatie. GPM heeft geen enkele aansprakelijkheid voor de volledigheid of juistheid van de door de opdrachtgever overgemaakte informatie. GPM voert haar opdracht uit volgens de regels der kunst en op basis van het lastenboek opgemaakt door de opdrachtgever.  Na uitvoering van de opdracht legt GPM het ontwerp ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever, die over een variabele termijn beschikt opgesteld/gespecifieerd volgens de offerte om opmerkingen hierop te formuleren.  Indien de opdrachtgever geen opmerkingen formuleert of de werken aanvaardt, worden de werken geacht definitief te zijn opgeleverd en goedgekeurd.  Indien de opdrachtgever opmerkingen formuleert, gaan partijen over tot een voorlopige oplevering. Vanaf de voorlopige oplevering zijn de werken aanvaard, onder voorbehoud dat GPM de aanpassingen doorvoert waarover een opmerking is geformuleerd. Elke aanpassing gebeurt steeds aan het overeengekomen uurtarief vermeld op de offerte. Nadat GPM de gewenste aanpassingen heeft doorgevoerd, worden de werken geacht definitief te zijn opgeleverd en goedgekeurd.

4. KLACHTEN – TERUGGAVE - AANSPRAKELIJKHEID.

Klachten betreffende de zichtbare gebreken of de niet conformiteit van de werken, moeten aan GPM worden meegedeeld per aangetekend schrijven dat wordt verstuurd binnen de 10 werkdagen na uitvoering van de werken of na levering van de goederen.  Klachten betreffende verborgen gebreken, moeten aan GPM worden meegedeeld per aangetekend schrijven dat wordt verstuurd binnen de 10 werkdagen na de ontdekking van dit gebrek.  Klachten betreffende de facturatie, moeten aan GPM worden meegedeeld per aangetekend schrijven dat wordt verstuurd binnen de 10 werkdagen na ontvangst van de factuur.  Bij gebreke aan protest per aangetekend schrijven binnen de 10 werkdagen na factuurdatum, wordt de factuur geacht aanvaard te zijn. Het indienen van een klacht ontheft de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen. GPM is maximaal gehouden tot vergoeding van de schade, intresten en gerechtskosten inclusief, ten belope van de helft van de factuurwaarde van de ondeugdelijk uitgevoerde werken of de ondeugdelijke goederen.  GPM is ten aanzien van de opdrachtgever niet aansprakelijk voor fouten gemaakt door haar onderaannemers.  GPM is enkel aansprakelijk voor rechtstreekse en redelijk voorzienbare schade en dus niet voor onrechtstreekse of gevolgschade, waaronder maar niet beperkt tot reputatieschade, inkomstenverlies, …

5. PRIJS.

Tenzij partijen vooraf schriftelijk een vaste prijs overeenkomen, zal GPM de bestelde werken uitvoeren tegen een uurloon zoals vermeld op de offerte.  Eventuele wijzigingen aan de bestelde werken en/of meerwerken alsook alle werken uitgevoerd nadat de werken voor een eerste keer ter goedkeuring aan de opdrachtgever zijn voorgelegd, zullen bijkomend gefactureerd worden overeenkomstig de tarieven en de eenheidsprijzen die van kracht zijn op het ogenblik dat de wijzigingswerken / meerwerken worden besteld. De prijs wordt gefactureerd op 100% na ontvangen factuur behoudens de afgesproken betalingstermijn.

6. BETALING.

De facturen zijn betaalbaar uiterlijk één maand na factuurdatum. Op elke som die niet betaald is op de vervaldag, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 10 % per jaar.  Bovendien zal in geval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op de vervaldag, het verschuldigd saldo verhoogd worden met een forfaitaire schadeloosstelling van 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 125 EUR per factuur en dit onverminderd de rechtsplegingsvergoeding en de innings- en gerechtskosten voor het geval het openstaande bedrag via gerechtelijke weg moet worden ingevorderd.  Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag, worden alle andere facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft GPM het recht om de werken op te schorten.  Ingeval een factuur onbetaald blijft 15 dagen na aangetekende ingebrekestelling, heeft GPM het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden ten laste van de opdrachtgever en zonder dat GPM enige schadevergoeding verschuldigd is.  Onverminderd het wettelijk retentierecht, is GPM gerechtigd iedere zaak van de opdrachtgever onder zich te houden, zulks tot de volledige voldoening van al hetgeen GPM uit welke hoofde ook van de opdrachtgever heeft te vorderen, tenzij de opdrachtgever ter waarde van die vordering een voldoende waarborg of zekerheid heeft gesteld.

7. ONTBINDING

In geval de overeenkomst wordt geannuleerd of ontbonden, is de partij ten laste van wie de overeenkomst wordt ontbonden een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 50% van de aannemingsprijs (incl. BTW), te vermeerderen met de eventuele verzendings- en terugnamekosten, onverminderd het recht om een integrale schadevergoeding te vorderen mits het bewijs van grotere schade.  In geval van ontbinding van de overeenkomst ten laste van de opdrachtgever, en ongeacht de redenen van de ontbinding, is de opdrachtgever in elk geval aan GPM een vergoeding verschuldigd voor de reeds uitgevoerde werken en / of de bestelde goederen, meer een vergoeding voor de gederfde winst.

GPM behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen en dit zonder dat de opdrachtgever aanspraak zou maken op enige schadevergoeding: 1) In geval van faillissement, kennelijk onvermogen, ontbinding van de opdrachtgever, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de opdrachtgever;  2) In geval GPM in de onmogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, brand, natuurrampen, oorlog, ziekte, storingen in het computer netwerk, daden van derden waarvoor GPM niet verantwoordelijk is en om het even welk ongeluk of incident dat de gewone bedrijfsvoering van de onderneming belemmert. Als overmacht zullen worden beschouwd de omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst buiten de controle van partijen redelijkerwijze onmogelijk maken.

Elke partij kan de overeenkomst ontbinden indien de andere partij in gebreke blijft om haar verbintenissen na te leven, binnen een periode van 15 dagen vanaf de ontvangst van de ingebrekestelling.

8. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN.

De berekeningen, ontwerpen, teksten, tekeningen, foto's, films, afbeeldingen, gegevens, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere elementen in de door GPM opgestelde ontwerpen zijn beschermd door intellectuele rechten en zijn eigendom van GPM.  De opdrachtgever verwerft uitsluitend het recht om de berekeningen en ontwerpen opgemaakt door GPM te gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn opgemaakt en nadat alle facturen van GPM integraal zijn betaald (hierin begrepen hoofdsom, verhogingsbeding, intresten en kosten). De opdrachtgever mag niet overgaan tot het wijzigen, kopiëren, verspreiden, doorgeven, vertonen, weergeven, publiceren, in licentie geven, creëren van afgeleide werken uit, overdragen of verkopen van welke informatie, software, producten of diensten dan ook, die uit de door GPM opgemaakte berekeningen en ontwerpen zijn verkregen, behalve voor intern gebruik.

9. BEVOEGDHEID.

Elk geschil voortvloeiende uit deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch Recht.  Enkel de rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Brugge, zijn bevoegd om er kennis van te nemen.

Geheimhoudingsverklaring
bottom of page